TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Radio LUZ
Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej

FAQ

Często zadawane pytania

Q: Czy kolokwium z przedmiotu, który kończy się zaliczeniem z oceną (a nie egzaminem) musi być przed sesją czy to jest dobra wola prowadzącego, który zrobi je, np. w ostatnim tygodniu zajęć?

A: Ta kwestia regulowana jest w Regulaminie Studiów, a dokładniej w paragrafie 14 (zaliczenia), w punktach 9 i 10. Jest tam napisane, że student musi zaliczyć wszystkie kursy, które nie kończą się egzaminem przed sesją, co śmiało można zinterpretować w ten sposób, że to obowiązkiem prowadzącego jest zrobienie kolokwium do ostatniego dnia przed rozpoczęciem sesji. Natomiast inaczej wygląda sprawa z poprawą takiego kolokwium, drugi termin może (ale nie musi) odbyć się w sesji.

Q: Czy obecność na pierwszym terminie egzaminu w sesji jest obowiązkowa? I czy nie będąc na pierwszym terminie można przystąpić do egzaminu poprawkowego?

A: Sprawa wygląda następująco: zgodnie z zapisem w Regulaminie Studiów - paragraf 15, punkt 7 - "Student ma prawo do co najmniej dwukrotnego zdawania egzaminu w czasie sesji egzaminacyjnej, przy czym pierwsze dwa terminy egzaminu muszą odbywać się z co najmniej pięciodniowym odstępem, ponadto drugi termin egzaminu nie może odbyć się wcześniej, niż trzy dni po ogłoszeniu wyników egzaminu w pierwszym terminie. W przypadku nieobecności na danym terminie egzaminu, student zachowuje prawo do korzystania z kolejnych terminów jedynie po przyjęciu usprawiedliwienia w trybie opisanym w ust. 6. Sprawy sporne rozstrzyga dziekan. W losowych przypadkach, prowadzący powinien zapewnić studentowi zdawanie egzaminu w terminie innym niż ustalony (także przed terminem sesji egzaminacyjnej)."

Q: Prowadzący nie chce pokazać mi mojej pracy. Czy czasem nie jest tak, że student powinien mieć wgląd do swoich prac/kolokwiów, egzaminów?

A: Student ma prawo zobaczyć swoją pracę! Mówi o tym paragraf 5, punkt 1, podpunkt 9 Regulaminu Studiów: „Studentowi przysługują następujące prawa studenckie (…): prawo do wglądu do swoich ocenionych prac: sprawdzianów, kolokwiów, sprawozdań z laboratoriów, projektów, prac kontrolnych, a także do pracy egzaminacyjnej w terminie podanym przez prowadzącego zajęcia dydaktyczne.”

Q: Co to jest grupa kursów?

A: Paragraf 7, punkt 3 Regulaminu Studiów: „Przez grupę kursów rozumie się wszystkie lub wybrane kursy danego przedmiotu, realizowane w jednym i tym samym semestrze, dla których program nauczania przewiduje zaliczenie tych kursów na podstawie jednej oceny (ocena z zaliczenia lub egzaminu) z całości materiału po wskazanym kursie tej grupy. Kurs ten nazywany jest kursem końcowym, a pozostałe kursy tej grupy określa się jako cząstkowe.”

Q: Co można rozumieć pod hasłem: „zdalny tryb nauczania”?

A: Paragraf 7, punkt 6 Regulaminu Studiów: „Przez zdalny tryb nauczania (kształcenie na odległość) rozumie się taki sposób prowadzenia kursu lub grupy kursów, w którym przez część czasu jego trwania prowadzący oraz studenci nie mają ze sobą bezpośredniego kontaktu. Przekazywanie wiedzy i kontrola postępów studentów mogą odbywać się za pośrednictwem mediów elektronicznych.”

Q: Mam zbyt duży deficyt punktów ECTS co mam zrobić?

A: Jeżeli deficyt przekroczony jest o niewielką ilość punktów, należy napisać podanie do dziekana z prośbą o ich przyznanie. Natomiast jeżeli deficyt jest zbyt duży lub dziekan nie chce przyznać punktów, należy również u dziekana ubiegać się o urlop dziekański.

Q: Czy mogę realizować swój projekt inżynierski na innej uczelni?

A: Jak najbardziej! Paragraf 13, punkt 3 Regulaminu Studiów: „Studenci Politechniki Wrocławskiej mogą odbywać część studiów w innych uczelniach, a studenci innych uczelni mogą odbywać część studiów w Politechnice Wrocławskiej na warunkach określonych w dwustronnych lub wielostronnych porozumieniach zawartych przez uczelnie.” Często wystarczy zgłosić w dziekanacie temat danego projektu oraz rekomendację promotora z wybranej uczelni, potwierdzającą realizację projektu inż./pracy badawczej.

Q: Prowadzący odmówił mi wpisania oceny z laboratorium, ponieważ nie przyniosłam tzw. Rewersu podpisanego przez panią laborantkę. Co mam zrobić?

A: Absolutnie się nie przejmować i sprawę zgłosić do dziekana, gdyż prowadzący nie może odmówić Ci w tym przypadku wpisania oceny, ponieważ zaliczenie przedmiotu nie jest uwarunkowane „rewersem”. Paragraf 14, punkt 6 Regulaminu Studiów mówi o zasadach na jakich prowadzący może wystawiać ocenę: „Student otrzymuje zaliczenie na podstawie wyników: kolokwiów, sprawdzianów, prac kontrolnych, projektów i innych osiągnięć w nauce w czasie semestru, na podstawie obecności studenta na zajęciach. W losowych przypadkach, prowadzący powinien umożliwić studentowi zaliczenie w terminie innym niż ustalony (również w sesji egzaminacyjnej). W przypadku kolokwiów, sprawdzianów oraz prac kontrolnych, warunkiem umożliwienia studentowi przystąpienia do zaliczenia jest okazanie na ewentualne żądanie prowadzącego ważnej legitymacji studenckiej lub indeksu.”

Q: Prowadzący pod koniec jednego z kursów zmienił warunki jego zaliczenia, czy tak w ogóle można?

A: Jest to praktyka niezgodna z Regulaminem Studiów, gdyż według paragrafu 14, punktu 8: „Podczas pierwszych zajęć w semestrze prowadzący kurs określa i podaje do wiadomości studentów szczegółowe warunki oraz terminy zaliczenia kursu lub grupy kursów. W przypadku grupy kursów prowadzący podaje zasadę ustalenia oceny końcowej w grupie kursów. Zasady te powinny być również podane w opisie kursu /grupy kursów dla kursów odbywanych w trybie tradycyjnym, jak i zdalnym.”

Nasza strona jest niesamowita i używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję