TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Radio LUZ
Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej

Stypendium Socjalne

Stypendium Socjalne

Stypendium socjalne jest świadczeniem przyznawanym osobom w trudnej sytuacji materialnej. Jedynym kryterium otrzymania tego stypendium jest wysokość dochodu, jaki przypada na jednego członka rodziny. W tym roku akademickim dochód ten nie może przekroczyć 900 zł netto.

Dla kogo?

Stypendium socjalne może otrzymać każdy student Politechniki Wrocławskiej, którego miesięczne dochody nie przekraczają 850 zł netto na osobę w rodzinie. Stypendium dostępne jest dla wszystkich studentów, niezależnie od trybu studiów (stacjonarne lub niestacjonarne).

Kategorie

przechwytywanie.png

Kwoty stypendium ogłaszane są do 31 października.

Dokumenty podstawowe
 • Wniosek o stypendium Załącznik nr 5
 • zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego dla niżej wymienionych (niezależnie od tego czy osiągnęli jakiekolwiek dochody czy nie):
  • studenta wnioskodawcy
  • rodziców, opiekunów prawnych i opiekunów faktycznych studenta (i nikogo więcej, żadnej babci, cioci, itp.)
  • pełnoletniego rodzeństwa studenta (od 18 lat)
  • małżonka studenta
  • pełnoletnich dzieci studenta
 • Zaświadczenie powinno zawierać następujące informacje:
  • Wysokość przychodu,
  • Wysokość dochodu brutto,
  • Wysokość należnego podatku,
  • Wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,
  • Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu.
 • Można dostarczyć zaświadczenie na druku własnym Urzędu Skarbowego (pod warunkiem, że druk ten zawiera ww. dane), bądź też na formularzu uczelni: Załącznik nr 11
 • Jeśli dochód wykazany na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego za rok ubiegły jest wyższy niż dochód otrzymywany w roku bieżącym, należy wykazać na wniosku dochód utracony, czyli różnicę między tymi dochodami. Dochodem utraconym może być dochód utracony tylko w następujących sytuacjach:
  • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
  • utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
  • utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
  • utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
  • wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • Jeśli dochód wykazany na zaświadczeniu z urzędu skarbowego za rok ubiegły jest niższy niż dochód otrzymywany w roku bieżącym student powinien wykazać na wniosku dochód uzyskany, czyli różnicę między tymi dochodami. Dochodem uzyskanym może być dochód uzyskany tylko w następujących sytuacjach:
  • Zakończenie urlopu wychowawczego,
  • uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
  • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
  • uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
  • rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • kserokopię odpisu aktu urodzenia dla członków rodziny, którzy nie ukończyli 18 lat
 • kserokopię odpisu aktu urodzenia dla uczących się członków rodziny, którzy nie ukończyli 25 lat, a także tych, których 26 rok życia przypada na ostatni rok studiów.
 • zaświadczenie ze szkoły (uczelni) publicznej lub niepublicznej dla pobierających naukę członków rodziny, którzy ukończyli 18 lat, a nie ukończyli 25 lat, a także tych, których 26 rok życia przypada na ostatni rok studiów.
Dokumenty dodatkowe

Wymagane stosownie do innych dochodów rodziny:

 • zaświadczenie z urzędu gminy o figurowaniu w rejestrze podatników podatku rolnego, wraz z podaną ilością hektarów przeliczeniowych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.
 • decyzja ZUS w przypadku pobierania renty lub emerytury ( tylko jeśli dochody z tego tytułu nie są ujęte w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego, np. zostały przyznane w okresie późniejszym)
 • wyrok sądu w przypadku gdy zostały zasądzone świadczenia alimentacyjne oraz gdy opieka rodzicielska została ustanowiona sądownie,
 • w przypadku gdy alimenty nie zostały zasądzone przez sąd a są płacone dobrowolnie, oświadczenie wnioskodawcy, pod odpowiedzialnością karną, o wysokości otrzymywanych alimentów, oraz kopie wyciągów bankowych bądź przekazów pocztowych (z odpowiednim tytułem przelewu lub przekazu) z trzech ostatnich miesięcy
 • zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji komorniczej w przypadku gdy zasądzone alimenty nie są płacone,
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy o figurowaniu w rejestrze osób bezrobotnych i o pobieranym zasiłku (netto),
 • oświadczenie o deklarowanych dochodach, w przypadku podlegania zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Załącznik nr 12, potwierdzone zaświadczeniem z urzędu skarbowego o wysokości należnego ryczałtu lub karty podatkowej za odpowiedni rok kalendarzowy,
 • oświadczenie o dochodach, w przypadku osiągania dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym: Załącznik nr 13.
Dodatkowa informacja

STUDENT ZOBOWIĄZANY JEST DODATKOWO UDOKUMENTOWAĆ SWOJĄ SYTUACJĘ MATERIALNĄ NA ŻĄDANIE ORGANU PRZYZNAJĄCEGO ŚWIADCZENIA. Jeżeli wykazany średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym uprawnia do ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, organ przyznający świadczenia ma prawo żądać poświadczenia sytuacji materialnej rodziny z właściwego terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Terminy

Wnioski o stypendium socjalne można składać przez cały rok akademicki.

Gdzie składać

Wnioski należy składać  w Dziale Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów 

Odwołanie

Jeśli decyzja wydziałowej Komisji Stypendialnej jest negatywna, lub też niesatysfakcjonująca z innych względów, można złożyć odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Odwołanie należy składać w dziekanacie swojego wydziału. Termin na złożenie odwołania to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Nasza strona jest niesamowita i używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję