TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

Radio LUZ
Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej

Poznaj swoje prawa

Poznaj swoje prawa przed sesją

Drodzy Studenci, zachęcamy Was do zapoznania się z Waszymi prawami. Ważne jest, abyście reagowali na przypadki naruszenia Regulaminu Studiów.

Poniżej przedstawiamy przygotowany wyciąg z Regulaminu Studiów Wyższych, jednak zachęcamy do lektury całego dokumentu:

Aktulaność sprawdzona na: luty 2017

 • zajęcia dydaktyczne dla studentów stacjonarnych oraz związane z ich zaliczeniem sprawdziany i kolokwia odbywają się od poniedziałku do piątku (RS §4 ust. 5)
 • masz prawo do wglądu do swoich prac: sprawdzianów, kolokwiów, sprawozdań z laboratorium, projektów, prac kontrolnych, prac egzaminacyjnych (RS §5 ust. 1 pkt. 9, RS §14 ust. 14)
 • masz prawo do ochronny danych osobowych, a w szczególności uzyskiwanych ocen (RS §5 ust. 1 pkt. 7)
 • prawa studenta i prawo do posiadania ważnej legitymacji studenckiej przysługują do dnia ukończenia studiów, a w przypadku absolwenta studiów pierwszego stopnia do dnia 31 października roku, w którym studia te zostały ukończone (RS §5 ust. 4, RS §5 ust. 5)
 • prowadzący podając wyniki z kartkówki, sprawdzianu, kolokwium, zaliczenia itp. musi zadbać o to, by zawierały one jedynie numery albumu wraz z przypisanymi im ocenami (RS §14 ust. 6 )
 • sesja egzaminacyjna na studiach trwa 13 dni roboczych oraz 2 lub 3 soboty w trakcie trwania sesji (RS §4 ust. 9 )
 • przerwa między semestrem zimowym a letnim rozpoczyna się po zakończeniu sesji i trwa co najmniej 4 dni (RS §4 ust. 11 )
 • po zatwierdzeniu oceny i ewentualnym rozstrzygnięciu reklamacji ocena w indeksie elektronicznym nie może ulec zmianie (RS §10 ust. 3)
 • podczas pierwszych zajęć w semestrze prowadzący musi podać warunki zaliczenia oraz terminy zaliczenia kursu, a także sposób informowania o ocenach (RS §14 ust. 10 )
 • prowadzący w porozumieniu ze studentami i za zgodą dziekana może ustalić dodatkowy termin zaliczenia, w okresie do końca sesji egzaminacyjnej tego semestru (RS §14 ust. 12)
 • prowadzący wystawiając ocenę z zaliczenia i wprowadzając ją do indeksu elektronicznego ma obowiązek zrobić to nie później niż dwa dni robocze po upływie terminu zaliczenia oraz po uprzednim umożliwieniu studentowi wglądu do jego ocenionych prac (RS §14 ust. 14)
 • Egzaminy odbywają się w tym samym języku, w jakim, zgodnie z programem studiów, prowadzony był kurs/grupa kursów (RS §15 ust. 2)
 • Student może, w porozumieniu z egzaminatorem i za zgodą dziekana, przystąpić do egzaminu w terminie wcześniejszym niż w trakcie sesji egzaminacyjnej. (RS §15 ust. 5)
 • W uzasadnionych przypadkach losowych, za wiedzą egzaminatora, dziekan może zezwolić studentowi na złożenie egzaminu po terminie. W tych przypadkach dziekan może również wyrazić zgodę na anulowanie przyjętego do realizacji w danym semestrze kursu kończącego się egzaminem. (RS §15 ust. 6)
 • do końca czwartego tygodnia zajęć danego semestru egzaminator ustala formę egzaminu oraz warunki jego zdania i proponuje terminy egzaminów. (RS §15 ust. 7)
 • student ma prawo do co najmniej dwukrotnego zdawania egzaminu w czasie sesji egzaminacyjnej (RS §15 ust. 7)
 • pierwsze dwa terminy egzaminu muszą odbywać się z co najmniej pięciodniowym odstępem, ponadto drugi termin egzaminu nie może odbyć się wcześniej, niż trzy dni po ogłoszeniu wyników egzaminu w pierwszym terminie. (RS §15 ust. 7)
 • Egzaminator informuje o ocenie z egzaminu i umożliwia wgląd do ocenionej pracy studentowi przed wprowadzeniem jej do indeksu elektronicznego (RS §15 ust. 9)
 • Student niepełnosprawny ma prawo do składania egzaminu w trybie indywidualnym, zależnie od potrzeb wynikających z niepełnosprawności. (RS §15 ust. 11)
 • W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, kwestionujący uzyskaną ocenę z uwagi na sposób, warunki, zakres lub formę przeprowadzenia egzaminu dziekan może zarządzić egzamin komisyjny (RS §16)

W przypadku naruszenia regulaminu każdy student, bądź grupa studentów ma kilka możliwości reakcji na zaistniałą sytuację:

 • Zwrócić uwagę prowadzącemu
 • Poinformować kierownika jednostki (Katedry lub Instytutu)
 • Poinformować Dziekana
 • Poinformować Wydziałowy Samorząd Studencki
 • Poinformować Samorząd Studencki Ogólnouczelniany - Zarząd Parlamentu Studentów
 • Poinformować Rektora (odwołania od decyzji Dziekana w wyjątkowych sytuacjach na mocy §30 ust. 8 Regulaminu Studiów)

W sprawach, kiedy student bądź grupa studentów, woli interweniować anonimowo, warto skorzystać z pomocy Samorządu Studenckiego. Gorąco zachęcamy również do uczestniczenia w naradach posesyjnych, na których każdy może zgłaszać swoje uwagi do przebiegu sesji.

W sprawie naruszeń Regulaminu Studiów najlepiej kontaktować się z nami mailowo:

prawastudenta@samorzad.pwr.edu.pl

Nasza strona jest niesamowita i używa cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję